Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om regelingen uit de cao (BTER) Bouw & Infra voor u uit te voeren, heeft het Aanvullingsfonds Bouw & Infra (Aanvullingsfonds) gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont, uw geboortedatum en hoeveel loon u krijgt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aanvullingsfonds verwerkt gegevens van de volgende personen:

  • iedereen voor wie wij uitvoering geven de regelingen van het Aanvullingsfonds Bouw & Infra;
  • iedereen die onze website bezoekt;
  • iedereen met wie wij contact hebben.

  • om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om een aanvulling of uitkering zorgvuldig en juist te berekenen, betrokkenen daarover tijdig en correct te informeren en de aanvulling of uitkering stipt uit te betalen;
  • om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de cao (BTER) Bouw & Infra waarbij u partij bent;
  • u heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen verplicht. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw aanvulling of uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen:

  • wanneer wij werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals het Aanvullingsfonds Bouw & Infra hen voorschrijft;
  • wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen;
  • wanneer de derde partij toestemming van u heeft gekregen om gegevens met deze derde partij te delen.

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Aanvullingsfonds maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie ‘Aanvullingsfonds verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen’). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Uw gegevens worden door ons beveiligd tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Aanvullingsfonds worden bekeken.

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien (recht op inzage) en over te dragen (recht op dataportabiliteit). In bepaalde situaties kunt u ook gebruik maken van de volgende rechten: het recht op correctie, het recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking.

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website. 

Wij willen voorkomen dat iemand anders dan u een verzoek doet over het gebruik van uw gegevens. Daarom zullen wij vaststellen of u zelf dit verzoek naar ons heeft gestuurd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

Wilt u een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop Aanvullingsfonds uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Aanvullingsfonds
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Aanvullingsfonds heeft zelf geen functionaris gegevensbescherming. Aanvullingsfonds heeft de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan APG. APG heeft wel een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat APG bij die verwerking van persoonsgegevens de verplichtingen uit privacy wet- en regelgeving naleeft. Het e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming is functionaris.gegevensbescherming@apg.nl.

Aanvullingsfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 12 februari 2019.