Subsidies fonds

collega's

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) voert zelf vrijwel geen activiteiten uit binnen het kader van haar doelstelling, maar subsidieert activiteiten en projecten van andere organisaties die binnen de doelstellingen van het fonds passen.

Het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds beslist over het toekennen van subsidies en ziet toe op de verantwoording van subsidiegelden. De verantwoording van de gegeven subsidie moet plaatsvinden binnen de kaders van de eigen statuten en reglementen.